Trong chương trình phiên họp chiều 22/6 của Quốc hội, đã có 404/419 đại biểu (chiếm tỷ lệ 81.78%), biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ sau một năm nghỉ việc.


Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ sau một năm nghỉ việc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho biết, ngày 19/5/2015, Chính phủ đã có Báo cáo số 226/BC-CP về quy định tại Điều 60 Luật BHXH năm 2014 về BHXH một lần; ngày 20/5/2015, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có Báo cáo số 3894/BC-UBVĐXH13; lần lượt trong chương trình phiên họp ngày 22/5/2015 và 27/5/2015, Quốc hội cũng đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về nội dung này; đồng thời, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại từng nội dung, câu, chữ và tên dự thảo Nghị quyết.
Cơ bản tán thành với Báo cáo trên, đã có 419 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ sau một năm nghỉ việc, chiếm tỷ lệ 84.82% tổng số đại biểu Quốc hội. Số đại biểu Quốc hội tán thành là 404 (chiếm tỷ lệ 81.78%). Không tán thành là 9 (chiếm tỷ lệ 1.82%) và không biểu quyết là 6 (chiếm tỷ lệ 1.21%).
Như vậy, với việc Nghị quyết được thông qua, NLĐ sẽ được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014.
Trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.
Cụ thể, mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Theo đó, Nghị quyết giao Chính phủ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH hướng đến mục tiêu an sinh xã hội lâu dài cho NLĐ; thực hiện chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ của Nhà nước. Bảo đảm cho NLĐ được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc được nhận BHXH một lần; công khai, minh bạch thông tin về việc đóng, hưởng BHXH cho NLĐ, người sử dụng lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. Tổ chức thực hiện và khi cần thiết thì báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật BHXH.
Nghị quyết cũng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND, đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện Luật BHXH và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này của Quốc hội.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, cùng thời điểm Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực./.


Support
Careers