Kể từ ngày 01/01/2015, mức đóng BHYT hằng tháng của người tham gia BHYT theo hộ gia đình là 4,5% mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.150.000 đồng. Khi Nhà nước quy định tỷ lệ đóng BHYT mới hoặc điều chỉnh mức lương cơ sở thì mức đóng sẽ được điều chỉnh tương ứng

Ngày 15/04/2015 BHXH TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi BHXH quận, huyện và các đơn vị liên quan về hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ thu BHYT.

- Theo đó, đối tượng là hộ gia đình: Đối với hộ gia đình đã có người tham gia BHYT tự đóng 100% mức đóng, nếu sau ngày 01/01/2015 tiếp tục tham gia BHYT thì thực hiện cho cá nhân người đó, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ đến 31/12/2015; những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia BHYT, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình và tính giảm trừ ngay mức đóng theo quy định.

- Từ ngày 01/01/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình.

- Kể từ ngày 01/01/2015, mức đóng BHYT hằng tháng của người tham gia BHYT theo hộ gia đình là 4,5% mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.150.000 đồng. Khi Nhà nước quy định tỷ lệ đóng BHYT mới hoặc điều chỉnh mức lương cơ sở thì mức đóng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

- Mức đóng được giảm dần từ thành viên từ thứ hai trở đi, cụ thể như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

* Ví dụ: Hộ gia đình ông B có 7 người trong sổ hộ khẩu. Trong đó có 02 người đã tham gia BHYT diện bắt buộc, 5 người thuộc diện tham gia BHYT theo hộ gia đình trong đó có 3 người đã tham gia BHYT có giá trị đến 31/01/2015.

- Ngày 17/1/2015, Hộ gia đình ông B lên gia hạn thẻ BHYT thời hạn 12 tháng thì thẻ BHYT có giá trị từ 01/02/2015 đến 31/01/2016.

Điều kiện được tham gia BHYT đợt này là: 100% thành viên trong Hộ gia đình phải tham gia BHYT.

Giá trị thẻ BHYT được quy định như sau:

Người thứ 1, 2, 3 thẻ BHYT có giá trị từ 01/02/2015 đến 31/01/2016 (12 tháng)
Người thứ 4, 5 thẻ BHYT có giá trị từ 01/03/2015 đến 31/01/2016 (11 tháng)

Mức đóng:

Người thứ 1: 1.150.000 đồng x 4,5% x 12 tháng = 621.000 đồng
Người thứ 2: 1.150.000 đồng x 4,5% x 12 tháng x 70% = 434.700 đồng.
Người thứ 3: 1.150.000 đồng x 4,5% x 12 tháng x 60% = 372.600 đồng.
Người thứ 4: 1.150.000 đồng x 4,5% x 11 tháng x 50% = 284.625 đồng.
Người thứ 5: 1.150.000 đồng x 4,5% x 11 tháng x 40% = 227.700 đồng.
Tổng số tiền phải đóng của Hộ gia đình đợt này là: 1.940.625 đồng.

- Học sinh, sinh viên đã đóng BHYT trước ngày 01/01/2015 theo mức 3% mức lương cơ sở cho năm 2015 thì không phải truy thu phần chênh lệch theo mức đóng bảo hiểm y tế từ 3% lên 4,5%;

- ...

Hướng dẫn của BHXH TP. Hồ Chí Minh tại công văn 1185/BHXH-THU ngày 15/04/2015.


Support
Careers