Ngày 14/04/2015, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh quy định về thủ tục, hồ sơ, quy trình giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; UBND cấp xã, Trường học, Đại lý thu BHXH, BHYT theo quy định tại Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thực hiện lựa chọn phương thức giao dịch điện tử.

Quy trình đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

Bao gồm đơn vị mới thành lập, đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (mẫu 01/ĐK-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg). Đơn vị có thể lập Tờ khai bằng phần mềm kê khai, sau đó gửi đến Cổng thông tin của BHXH Việt Nam.

Cơ quan BHXH: Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận Tờ khai của đơn vị, tự động kiểm tra các thông tin kê khai… nếu đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày, Hệ thống quản lý thông tin tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch BHXH điện tử của đơn vị.

Trường hợp không đủ điều kiện, Hệ thống quản lý thông tin tự động gửi thông báo (mẫu 01/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định này) vào địa chỉ thư điện tử của đơn vị. Hệ thống quản lý thông tin tự động gửi thông tin đăng ký giao dịch điện tử của đơn vị về BHXH tỉnh, BHXH huyện nơi quản lý thu đối với đơn vị.

Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm người lao động: lập hồ sơ đủ thành phần; kê khai trung thực, đúng, đủ thông tin theo quy định và hướng dẫn của đơn vị, của cơ quan BHXH; phối hợp với đơn vị, cơ quan BHXH và cơ quan nhà nước có liên quan trong việc xác minh hồ sơ nhằm tạo điều kiện giải quyết hồ sơ, trả kết quả kịp thời, đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc kê khai, lập hồ sơ của mình.

Trách nhiệm của đơn vị: lập hồ sơ đủ thành phần, kê khai chính xác, đúng, đủ thông tin; thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan BHXH, của Tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (gọi tắt là Tổ chức I- VAN) nơi đơn vị đăng ký giao dịch điện tử về việc lập hồ sơ điện tử; nộp hồ sơ kịp thời theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử của đơn vị, của người lao động; phối hợp với cơ quan BHXH và cơ quan nhà nước có liên quan kiểm tra, xác minh hồ sơ các trường hợp có nghi vấn, có dấu hiệu gian lận, giả mạo; phối hợp khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ.

Trách nhiệm của Tổ chức I-VAN: Tổ chức I-VAN có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg, các cam kết tại Hợp đồng đã ký với cơ quan BHXH và các quy định về giao dịch điện tử có liên quan.

Trách nhiệm của BHXH tỉnh, BHXH huyện: tổ chức thực hiện giao dịch điện tử với đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, Quyết định số 1018/QĐ-BHXH; đảm bảo đúng về công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch điện tử theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; tổ chức thực hiện tốt công tác hậu kiểm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, hạn chế rủi ro và xử lý kịp thời các hành vi cố tình vi phạm để trục lợi.

Trách nhiệm của BHXH Việt Nam: Ban Thu chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra BHXH tỉnh trong việc đăng ký giao dịch điện tử theo quy định.

Trung tâm Công nghệ Thông tin chịu trách nhiệm đảm bảo kỹ thuật, cài đặt, vận hành và xử lý sự cố kỹ thuật trong triển khai thực hiện giao dịch điện tử.

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

Quyết định cũng quy định cụ thể việc đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử; đăng ký ngừng giao dịch điện tử và đăng ký qua Tổ chức I-VAN… Đồng thời, Quyết định quy định về thủ tục, hồ sơ và thời hạn giải quyết; Quy trình giao dịch điện tử thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT./.


Support
Careers